Total Pageviews

Kapayapaan ng Pagtitiwala

Pagtitiwala sa sarili
sa aking kapwa-tao
lalo na sa lumikha
may dulot na kapayapaan
sa aking pagkatao.

Walang nawawala
walang itinatapon
bagkus ay may hatid
kapayapaan ng buhay
sa mundong ginagalawan.

Kay sarap abutin
lasapin yaring kapayapaan
sa kabila ng kaguluhan
di matitinag ang kalooban
sa tiwalang abot-kamay.